Toekomst Pluspunt

Persbericht
28 juni 2018

Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening doet niet mee aan de aanbesteding ‘Samen Leiderdorp – een goede basis’. Dit is de stand van zaken na de vele gesprekken die het bestuur de afgelopen maanden heeft gevoerd met verschillende organisaties. Op basis van wat we nu al weten zal, nadat de opdracht is gegund (naar verwachting begin augustus), de focus van het bestuur liggen op de overdracht van activiteiten, diensten en projecten aan de nieuwe welzijnsorganisatie en het overnemen van betaalde medewerkers en vrijwilligers. Pluspunt zal zo spoedig mogelijk na 1 januari 2019 worden opgeheven.

In september 2017 heeft het college besloten om lopende subsidierelaties met verschillende welzijnsorganisaties stop te zetten om zo de deur open te zetten voor een andere subsidievorm of een aanbesteding. Begin mei 2018 is de aanbestedingsopdracht door de gemeente gepubliceerd. Pluspunt heeft in gesprekken met medewerkers van de gemeente Leiderdorp aangegeven graag de mogelijkheid te krijgen om met de huidige lokale partners vorm te geven aan de realisatie van de door de gemeente beoogde veranderingen. Helaas is aan dit verzoek geen gehoor gegeven en is gekozen voor een aanbesteding. Vanaf het besluit van het college om de subsidierelatie te beëindigen is het bestuur van Pluspunt intensief in gesprek gegaan met verschillende partijen die werkzaam zijn in Leiderdorp of die belangstelling toonden voor deelname aan een mogelijke aanbesteding in Leiderdorp. Tijdens deze gesprekken ging het voor het bestuur om het behoud van kennis, netwerken, vertrouwensrelaties en de vertrouwde diensten en activiteiten van Pluspunt voor Leiderdorp. Naast de optie om binnen een te vormen coalitie mee te doen als zelfstandige organisatie zou dit behoud ook gerealiseerd kunnen worden door Pluspunt op te laten gaan in een bestaande of nieuw te vormen organisatie.

De besturen van Pluspunt en Sociaal Cultureel werk hebben het initiatief genomen om tot een samenwerkingsverband te komen met verschillende Leiderdorpse en een aantal bovenlokale partijen, maar deze partijen hebben hier niet voor gekozen. Ook andere partijen met wie het bestuur heeft gesproken kozen niet voor onderaannemerschap van Pluspunt. De aanbestedingsopdracht zoals geformuleerd door het college maakt samenwerking met lokale organisaties ook niet noodzakelijk.
Gezien de reikwijdte van de opdracht, de eisen die gesteld zijn en de expertise die gevraagd wordt aan inschrijvende partijen, was het geen optie dat Pluspunt zelfstandig of samen met andere lokale organisaties zou inschrijven als hoofdaannemer.

Pluspunt voert al jaren een deel van het gemeentelijk welzijnsbeleid uit. Hiervoor ontving Pluspunt subsidie op basis van prestatieafspraken. Nu Pluspunt niet meedoet aan de aanbesteding en de aanbestedingsopdracht zal worden gegund aan een andere partij kan Pluspunt niet langer voortbestaan.

Partijen hebben tijdens de gesprekken met het bestuur aangegeven dat ze, na gunning van de opdracht, graag met ons in gesprek gaan over het overnemen van activiteiten, diensten en projecten. Op dit moment is het onduidelijk welke voorzieningen van Pluspunt gecontinueerd zullen worden. De verwachting is dat de nieuwe welzijnsorganisatie vrijwilligers en mogelijk een aantal medewerkers wil overnemen om de lokale borging die in de opdracht wordt gevraagd te realiseren.
Het bestuur en het team vinden het belangrijk dat Leiderdorpers contact kunnen blijven houden met vertrouwde vrijwilligers en medewerkers en gebruik kunnen blijven maken van gewaardeerde diensten, activiteiten en ondersteuning. Even belangrijk vinden het bestuur en het team dat de vrijwilligers, het voor hun vaak belangrijke vrijwilligerswerk, kunnen blijven doen. Het is voor veel vrijwilligers niet vanzelfsprekend om over te stappen naar een andere organisatie omdat de soms jarenlange band met Pluspunt sterk is.

Het bestuur zal zich er sterk voor maken om activiteiten, diensten, ondersteuning, vrijwilligers- en betaald werk voor de toekomst zo goed mogelijk te behouden. Medewerkers en vrijwilligers van Pluspunt zullen tot eind 2018, zoals de inwoners van Leiderdorp van ons gewend zijn, hun werk met betrokkenheid en deskundigheid blijven doen.