Pluspunt spreekt op Politiek Forum Leiderdorp

Nieuwsbericht
03 juli 2018

Tekst zoals door bestuur Pluspunt ingesproken tijdens Politiek Forum Leiderdorp d.d. 2 juli 2018.

Lees hieronder de volledige tekst:

Geachte raadsleden,

Hartelijk dank dat Pluspunt in de gelegenheid wordt gesteld om haar ideeën over het welzijnswerk in Leiderdorp met u te delen. Ik ben Olaf Vos, één van de bestuursleden. De bestuursvoorzitter, Ingrid Mazurel, laat zich verontschuldigen. Zij zou hier graag zelf het woord tot u hebben gericht maar is hier niet toe in staat wegens een zware longontsteking.

In het werk van Pluspunt staat de relatie tussen inwoners, vrijwilligers en betaalde medewerkers centraal. De kracht van Pluspunt ligt sinds jaar en dag in de interactie tussen inwoners en vrijwilligers, met de expertise van medewerkers op de achtergrond, en in de directe interactie tussen inwoners en medewerkers.
Deze driehoek van inwoners, vrijwilligers en betaalde medewerkers met bijhorende expertise, netwerk en vertrouwensrelaties  willen wij ook voor de toekomst voor Leiderdorp behouden. Het gaat ons hierbij nadrukkelijk om de inhoud en niet om de vorm.

De afgelopen jaren hebben we over het behouden van deze driehoek steeds de constructieve dialoog gezocht met het college, beleidsambtenaren en lokale organisaties. En in de afgelopen 9 maanden ook intensief met mogelijk aanbestedingspartijen.

Ik neem u eerst kort mee in het traject dat Pluspunt de afgelopen jaren heeft doorlopen en daarna in de ideeën die Pluspunt heeft voor de toekomst.

Vanaf de vraag van het voormalig college in 2014 om te komen met een voorstel voor een efficiënte welzijnsorganisatie voor 0 tot 100+ heeft Pluspunt gezocht naar de beste manier om de expertise, het netwerk en de vertrouwensrelaties van Pluspunt voor Leiderdorp te behouden. Al in 2015 hebben wij, samen met Sociaal Cultureel werk, in een notitie aan het College aangegeven dat het vormen van een brede welzijnsorganisatie met daarin onder andere ook de taken van het Sociaal Team Leiderdorp wenselijk is.

Gedurende de afgelopen jaren zijn bij ons, net als bij de gemeente, nieuwe ideeën en inzichten ontwikkeld over hoe dit het beste kan. Het bestuur van Pluspunt onderschrijft dan ook het vormen van één welzijnspartij en de beleidsrichting van de gemeente Leiderdorp zoals vastgesteld in de Sociale agenda.

Vanaf het moment dat bekend was dat de subsidierelatie met o.a. Pluspunt beëindigd zou worden is het bestuur met veel partijen in gesprek gegaan. We hoopten met een aantal lokale organisaties en één of twee organisaties met veel ervaring met veranderingen binnen het sociaal domein en met aanbestedingen een coalitie te kunnen vormen en als één partij te kunnen offreren. We hebben hierbij ook gekeken naar mogelijkheden om Pluspunt te laten opgaan in een lokale fusieorganisatie (al dan niet als partij binnen een coalitie). Verder zijn we met organisaties in gesprek geweest over een vorm van samenwerking in het aanbestedingstraject. In al deze gesprekken was het behoud van expertise, netwerken en vertrouwensrelaties het uitgangspunt.

Helaas hebben onze gesprekspartners ervoor gekozen om niet met Pluspunt op te trekken. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur genoodzaakt was het besluit te nemen om Pluspunt zo spoedig mogelijk na 1 januari 2019 op te heffen. Met tot die tijd nadrukkelijk de focus op optimale borging van onze expertise, netwerk en vertrouwensrelaties in de nieuwe situatie. De informatie over dit besluit heeft begrijpelijkerwijs geleid tot commotie.

Na deze terugblik de blik vooruit:  

Nogmaals, Pluspunt onderschrijft de visie van het college. Echter, verandering dient zorgvuldig te gebeuren en vraagt tijd. Anders wordt het kind met het badwater weggegooid.
Wij zijn van mennig dat de driehoek tussen inwoners, vrijwilligers en betaalde medewerkers urgent om aandacht vraagt.

Zoals we eerder hebben aangegeven, en naar nu ook blijkt uit eerste reacties van vrijwilligers, zal een substantieel aantal vrijwilligers stoppen, als de overdracht van het werk niet zorgvuldig verloopt. Een aantal gewaardeerde clubs is op basis van huidige reacties van vrijwilligers al in acuut gevaar.
Betaalde medewerkers van Pluspunt willen zekerheid. Een aantal is inmiddels op zoek naar ander werk. De eerste medewerker is per 1 juli vertrokken.
Met het vertrek van medewerkers en van vrijwilligers gaan expertise, netwerk en vertrouwensrelaties onherroepelijk verloren.
Gezien de verbondenheid van een belangrijk deel van de vrijwilligers met het team, draagt behoud van medewerkers volgens ons bij aan behoud van vrijwilligers. En daarmee ook aan het behoud van vertrouwde en gewaardeerde activiteiten en diensten.

Geachte raadsleden, u kunt erop vertrouwen dat het bestuur van Pluspunt er de komende maanden alles aan zal doen om de bestaande expertise, netwerken en de vertrouwensrelaties te behouden voor Leiderdorp. Mocht dit hiertoe bijdragen, en zijn er voldoende garanties om financiële problemen voor de stichting te voorkomen, dan kan dit ook betekenen dat het bestuur het genomen besluit tot opheffing opschort. Maar nogmaals, het gaat ons niet om de organisatievorm, maar om het behoud van bestaande relaties tussen bewoners, vrijwilligers en medewerkers in tijde van verandering.
Het bestuur van Pluspunt doet een krachtig pleidooi om borging van de bestaande driehoek tussen inwoners, vrijwilligers en medewerkers zo snel mogelijk te agenderen binnen het college en de raad. Wij willen hiertoe graag op korte termijn in gesprek met het college en de raad, en, na 17 juli, met de partij die de opdracht gegund krijgt.

Dank voor uw aandacht.