Klachtencommissie

Klacht indienen bij Pluspunt
Uiteraard doet het team van Pluspunt er alles aan om u naar tevredenheid te helpen Desondanks kan het voorkomen, dat u een klacht heeft over bijvoorbeeld één van de diensten of de wijze waarop u bent geholpen.  U kunt met een klacht contact opnemen met de medewerker die u heeft geholpen of met de directeur van Pluspunt.
Pluspunt probeert natuurlijk uw klacht zo goed mogelijk te behandelen.

Klachtencommissie
Het zou kunnen gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier van afhandeling van uw klacht door Pluspunt.
Daarom hebben vijf stichtingen voor welzijn, waaronder Pluspunt, een onafhankelijke regionale klachtencommissie voor cliënten ingesteld.

Wie kunnen een klacht indienen bij de commissie?
Alle personen die gebruik maken van de diensten van de deelnemende stichtingen voor welzijn. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kunnen dat cliënten zijn van b.v. tafeltje dek je, alarmering, de huisbezoeken, praktische hulpverlening of de welzijnsadviseur. U kunt een klacht indienen over het functioneren van een stichting voor welzijn in uw woonplaats en over het optreden van de (vrijwillige) medewerkers.

Wat moet u doen voordat u de commissie inschakelt?

  1. U neemt allereerst mondeling of schriftelijk contact op met de medewerker die binnen de instelling verantwoordelijk is voor de dienst of activiteit waar uw klacht betrekking op heeft, om uw klacht te uiten.
  2. Als zij uw klacht vervolgens niet naar wens beantwoordt en behandelt, maakt u uw klacht schriftelijk kenbaar aan de directeur en/of het bestuur van de stichting. 
  3. Als u niet binnen 2 weken een reactie heeft gehad op uw schriftelijke klacht, óf als deze niet naar wens is opgelost, kunt u uw klacht indienen bij de commissie.

Hoe moet u uw klacht indienen?
U kunt uw klacht alleen schriftelijk bij de klachtencommissie indienen: gebruik hiervoor dit klachtenformulier.

Wat gebeurt er met uw klacht?
U krijgt van de commissie binnen twee weken een brief, waarin de ontvangst van uw klacht wordt bevestigd en de verdere procedure wordt beschreven.

  • De commissie stelt de betreffende stichting op de hoogte van uw klacht en geeft de stichting de gelegenheid inhoudelijk op de klacht te reageren.
  • De commissie kan beslissen om u, de medewerker(s), de directeur of het bestuur van de stichting nader te horen. U wordt dan uitgenodigd voor een zitting. U kunt zich daarbij laten bijstaan. U kunt ook iemand anders machtigen om u op die zitting te vertegenwoordigen. Ook kunnen de klager en de commissie derden en/of getuigen oproepen bij de behandeling van de klacht.
  • De commissie probeert uw klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat niet, dan brengt de commissie, zo mogelijk binnen 8 weken na ontvangst van de klacht, een advies uit aan het bestuur van de stichting. Het bestuur moet binnen een maand na ontvangst van dit advies aan u en aan de commissie een brief sturen met de beslissing van de stichting. Deze beslissing moet gemotiveerd zijn.

Secretariaat Klachtencommissie:
Stichting Radius
Hooglandse Kerkgracht 32
2312 HV Leiden
Tel. 071 – 707 42 00
Email: info@radiuswelzijn.nl
Website: www.radiuswelzijn.nl

Beschikbare folder: Regionale Klachtencommissie.