Vrijwilligersbeleid

zie ook: vrijwilligersbeleid 2013-2016

Vrijwilligers doen hun vrijwilligerswerk omdat het van waarde is voor degenen voor wie zij het doen èn voor henzelf èn voor de samenleving als geheel.

Aldus: van waarde voor drie.

Stichting Pluspunt is vanuit de vrijwilligers gezien een middel om de waarde voor drie te kunnen realiseren. Dat betekent dat Pluspunt de omstandigheden dient te creëren waarin vrijwilligers zich thuis voelen. De beloning wordt vooral gegeven in de vorm van respect en waardering met daarnaast nog een aantal zaken die meer materieel van karakter zijn. Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend, het schept ook verplichtingen.

Pluspunt is van mening dat vrijwilligers een essentiële rol binnen het werkgebied vervullen.  

De missie van Pluspunt ten opzichte van haar vrijwilligers
“Vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap in Leiderdorp waardoor deze doelgroep zolang mogelijk maatschappelijk kan blijven participeren. Het aangeboden werk moet passend zijn bij degene die het uitvoert en passen binnen de organisatorische mogelijkheden van Pluspunt. Zowel de vrijwilliger, als de oudere, als de organisatie moet plezier hebben in de samenwerking”

De vrijwilliger bij Pluspunt
De motivatie van de vrijwilliger bij Pluspunt laat zich als volgt omschrijven.

De vrijwilliger doet vrijwilligerswerk omdat het hem of haar voldoening geeft. Het wordt gedaan omdat het een waarde heeft voor de vrijwilliger zelf, voor degene voor wie het gedaan wordt en voor de organisatie. De vrijwilliger is er zich van bewust, dat vrijwilligerswerk vooral ook van belang is voor de samenleving. Het houdt waarden in stand als onderlinge solidariteit en onderling hulpbetoon.

De vrijwilliger kan zelf aangeven welk vrijwilligerswerk hij of zij graag wil doen. Pluspunt kan hierbij adviserend optreden. Daarmee is voor de vrijwilliger van Pluspunt het doen van vrijwilligerswerk niet vrijblijvend. “Doen wat je beloofd hebt” dient als uitgangspunt hoog in het vaandel van de vrijwilliger geschreven te staan. De vrijwilliger van Pluspunt kiest voor vrijwilligerswerk waarin iets doen en betekenen voor een ander mens centraal staat.

De positie van de vrijwilligers binnen Pluspunt
Bij de uitvoering van een groot aantal werkzaamheden van Pluspunt nemen vrijwilligers een belangrijke plaats in. Veel activiteiten en diensten kunnen zonder hen niet of nauwelijks uitgevoerd worden. 

Vrijwilligersgroepen en vrijwilligerscoördinatoren
Per activiteit of dienst of een cluster van activiteiten en diensten wordt een groep vrijwilligers gevormd. Een medewerker van Pluspunt begeleidt en ondersteunt een groep vrijwilligers die betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, die behoren tot het takenpakket van deze medewerker.

Het belonen van de vrijwilliger bij Pluspunt
Vrijwilligers bij Pluspunt mogen een beloning voor hun inzet verwachten. Die beloning bestaat vooral uit het ontvangen van waardering met name van de kant van de organisatie, de medewerkers, de collega-vrijwilligers en het bestuur.

Bij de verjaardag of wanneer iemand ziek is zal een kaart gestuurd of een telefoontje gepleegd worden. Vrijwilligers zullen attent gemaakt worden op interessante zaken en bijeenkomsten. Bovendien zullen vrijwilligers aan het eind van het jaar tijdens de zgn. “Dank Je Wel-bijeenkomst” een kleine attentie ontvangen als dank voor hun inzet.

Vergoedingen en verzekeringen
Ten behoeve van de vrijwilligers heeft Pluspunt de nodige verzekeringen afgesloten. Daarnaast vergoedt Pluspunt de kosten, die door vrijwilligers gemaakt worden bij het verrichten van hun werkzaamheden, zoals de telefoon- en portokosten, autovergoeding, etc.